我买了新苹果手表 I bought the new Apple Watch

5:32
 
Megosztás
 

Manage episode 341470958 series 2992684
A sorozat szerzője: The Lone Mandarin Teacher, akit a Player FM és a Player FM-közösség fedezett fel. A szerzői jogok tulajdonosa a kiadó, nem a Player FM, és a hangfájlt a kiadó osztja meg közvetlenül a saját szerveréről. A frissítések nyomonkövetéséhez koppints a Feliratkozás gombra, vagy másold be a feed URL-t egy másik podcast-appra.

Hello everyone! In today's episode I talk about the new Apple Watch Series 8 I just got and its new functions. Hope you enjoy. Script and useful vocabulary below by paragraph.

 • 1:01 hand-washing
 • 1:42 heart health
 • 2:13 Medication App
 • 2:28 crash detection (&fall detection)
 • 3:56 Workout App

0:00

大家好! 欢迎收听新一期的《5分钟中文》。我上个星期买了新出的苹果手表Apple Watch,昨天送到了。还挺快的。我已经用了一天,今天就想跟大家聊聊苹果手表的新功能和我的用户体验。

 1. 功能 | Gōngnéng | Function
 2. 用户体验 | yònghù tǐyàn | user experience

0:29

我的上一个苹果手表是2017年出的第三代的苹果手表,我戴了差不多四年才换新的。很多新功能其实前两年的苹果手表就都已经有了,不是今年才有的。但是因为我很久都没有换手表,所以很多功能对我来说是新的。

 1. 戴 | dài | wear
 2. 代 | dài | generation

1:01

我想跟大家介绍的第一个苹果手表新功能就是洗手时间。苹果手表会检测到你在洗手,然后帮你倒计时洗手的时间。提醒你要好好、仔细地洗手不能洗得太快,导致洗得不干净。我通过这个功能发现我每次洗手的时间都不够。洗手洗够时间还是很有必要的。

 1. 检测 | jiǎncè | detect |
 2. 倒计时 | dàojìshí | countdown |
 3. 提醒 | tíxǐng | remind |
 4. 仔细 | zǐxì | thoroghly, with attention to detail |
 5. 导致 | dǎozhì | lead to |

1:42

苹果手表第二个有新功能就是帮助你监测心脏健康。苹果手表可以检测房颤。它也可以检测你的心跳是否正常。如果你在没有运动的情况下,心跳却超出正常范围,它就会提醒你这个异常情况。

 1. 监测 | jiāncè | monitor
 2. 心脏 | xīnzàng | heart
 3. 房颤 | fáng chàn | atrial fibrillation
 4. 心跳 | xīntiào | heartbeat
 5. 超出...范围 | chāochū... Fànwéi | Out of ...range
 6. 异常 | yìcháng | abnormal
 7. 情况 | qíngkuàng | situation, scenario

2:13

第三个功能就提醒你吃药。有时候我们工作、学习很忙,就不记得按时吃药和保健品。新的苹果手表可以在应该吃药的时候提醒你。这样你就不会忘了。

 1. 按时 | ànshí | on time
 2. 保健品 | Bǎojiàn pǐn | health products

2:38

第四个功能是车祸检测。苹果手表在检测到严重车祸时会显示提醒,并在20秒后自动报警。如果你没有反应的话,他会自动播放语音告诉警察你出了车祸和你的大致位置,为救援提供便利。在这之前苹果也有摔倒检测的功能。如果它检测到你摔倒了,而且一分钟内都没有动作,它就会认定你摔得很厉害。这时候苹果手表也会自动为你报警,通知你的紧急联系人。我希望我们都不会用到这两个功能。但是如果真的出现了这样的紧急的情况,而我们没有办法动弹、求救,这个功能可能就是救命的功能。

 1. 车祸 | chēhuò | car accident
 2. 检测 | jiǎncè | detect
 3. 显示 | xiǎnshì | show, display
 4. 自动 | zìdòng | automatic
 5. 报警 | bàojǐng | Call the police
 6. 反应 | fǎnyìng | response, reaction
 7. 播放 | bòfàng | play
 8. 语音 | yǔyīn | voice
 9. 大致 | dàzhì | approximate
 10. 位置 | wèizhì | Location
 11. 救援 | jiùyuán | rescue
 12. 提供 | tígōng | provide
 13. 便利 | biànlì | convenient
 14. 摔倒 | shuāi dǎo | fall
 15. 动作 | dòngzuò | action
 16. 认定 | rèndìng | identify
 17. 通知 | tōngzhī | Notice
 18. 紧急 | jǐnjí | emergency
 19. 联系人 | liánxì rén | contact
 20. 动弹 | dòngtán | move
 21. 求救 | qiújiù | ask for help
 22. 救命 | jiùmìng | Help

3:56

最后,我要说一下苹果手表对我最重要的功能:增强的运动记录功能。如果你用苹果手表运动,你对健身圆环可能并不陌生。健身环对我每天坚持健身非常有帮助。新的苹果手表不但可以帮你记录活动时间,不同运动类型,心率,和卡路里消耗,还可以记录你的心率区间,跑步功率,制定自己的体能训练等等。新的体能训练视图测量你的跑步姿势。我觉得还挺酷的。这些测量指标可以帮助我们更安全高效的运动。

 1. 记录 | jìlù | Record
 2. 坚持 | jiānchí | persist in
 3. 类型 | lèixíng | type
 4. 心率 | xīnlǜ | heart rate
 5. 卡路里 | kǎlùlǐ | Calories
 6. 消耗 | xiāohào | consume
 7. 区间 | qūjiān | interval, zone
 8. 功率 | gōnglǜ | power
 9. 制定 | zhìdìng | formulate
 10. 体能 | tǐnéng | physical fitness
 11. 视图 | shìtú | view, infochart
 12. 测量 | cèliáng | Measurement
 13. 知识 | zhīshì | Knowledge
 14. 高效 | gāoxiào | efficient

5:00

那今天关于新苹果手表和它的新功能就跟大家聊到这里。你戴苹果手表吗?你觉得苹果手表的这些新功能对你的生活有帮助吗?感谢您收听五分钟中文。如果你喜欢,请帮我订阅、点赞、分享。感谢收听。我们下期再见!

Thank you for listening. If you like 5 Minute Chinese, please help me by subscribing, liking, and sharing the show so that it can help more people. Thank you for your support. If you have any questions, you can email me at TheLoneMandarinTeacher@outlook.com.

94 epizódok