Petofi Irodalmi Muzeum nyilvános
[search 0]
Több
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Petőfi Irodalmi Múzeum

Petőfi Irodalmi Múzeum

Unsubscribe
Unsubscribe
Havi+
 
A Petőfi Irodalmi Múzeum a magyar irodalom központi, országos hatókörű múzeuma 1954-ben jött létre a Petőfi-ház jogutódjaként. Feladata az irodalmi emlékek gyűjtése, őrzése, feldolgozása, publikálása és kiállításokon való bemutatása. Állandó Petőfi-kiállítása és időszakos irodalmi tárlatai mellett a múzeum változatos programokat is kínál: irodalmi beszélgetések, felolvasóestek, könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, nyári koncertek, színházi előadások várják az idelátogatókat.
  continue reading
 
Az irodalmi lépegetővel váltásban indul az élő, hangzó irodalom müsora, ahol vendégek olvasnak fel háttérzenére. Közreműködnek neves és névtelen írók, saját felolvasásukkal, valamint kézzel írott, nyomtatott, régi és új szövegek felolvasásával. Célunk mozgósítani a kortárs szerzőket, magyar és erre járó külföldi írókat, magyarországi alkotókat, és a szokásos zenei burokban prezentálni őket a hallgatóság felé - az irodalmi lépegetőnek meghagyva az archív hanganyagok terepét. A müsor a meghivo ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
„Az egyik reggel katonaság vette körül a nagy háztömböt. A tömb hét házból volt összeépítve, s négy utcára szóló hét kapuja volt. A katonaság sorfalat állt a négy utca bejárójánál s a kordonon belül a hatóság kirendelt emberei, rendőrök és bútorszállító fuvarosok dolgoztak. Valósággal forradalmi nap volt ez. A ház férfilakói reggel még azzal a tuda…
  continue reading
 
„Az ember csöndben és vakon a szalmazsákig botorkált.Álmos és kedvetlen volt, legjobb szerette volna, ha a lány lefekszik s elfordultőle anélkül, hogy szólna hozzá. A beáztatott szennyesruha nedves, rosszszagával volt tele a konyha. Akárha nyirkos pincébe lépett volna be.Vetkőződött, ruháját a szalmazsák lábához ledobálta a földre. Szemei lassan ho…
  continue reading
 
Részvételiségről szóló következő adásunkban azt a kérdést járjuk körül, hogy a művész tekintete, a művszekkel való együttműködések hogyan tudják átmozgatni a múzeumi gondolkodást. Meghívott vendégeink ezen kívül saját tapasztalataikon keresztül mesélnek a részvételi folyamatokban felmerülő dilemmákról, konfliktusokról és a közös célkitűzésekről. Eb…
  continue reading
 
„A külváros szocialista csoportjai összeálltak valami népmulatságfélének a rendezésére, s Miklós most az ő meghívó céduláikkal járt házról házra. Ez volt az első föladat, amit az egyletben rábíztak, s a világért sem hagyná eltéríteni magát a vállalt munkától. Bekopogott az idegen ajtókon, átnyújtotta a cédulákat, s mindenütt még mondott is néhány i…
  continue reading
 
"Menj! Menj aszemeim elől! – ordított föl most az apa s a lány felé nyúlt, hogy a nyitottajtón át a szobába kényszerítse. De még mielőtt elérhette volna a másikat, azmint egy fölizgatott nőstényállat támadólag szembeugrott vele. Ebben apillanatban elszakadt láncok csörömpöltek le a magasból, falak aléltanhanyattvágódtak, mintha valahonnan füst tolu…
  continue reading
 
„– Történt-e valami jódolog veled máma? – kérdezte tőle az anyja, aki már kész vacsorával várakozottrá a konyhában. – Milyen csapzott a hajad, jó lenne, ha lenyíratnád. Tele vanporral – s megborzolta a gyerek kemény, sűrű haját. Játékosan belecibált. – Üljcsak le, te tökfejű, mindjárt adom a vacsorát. A szobában zajongtak asuszterék. Imre bácsi is …
  continue reading
 
„Kíváncsi, ágaskodó embertömeggyűrűzik a bódé körül. – Csak egy perc, uraim éshölgyeim, csak egy röpke pillanat! – kiáltozza újból a fiatalember. – Íme, ittvan a hölgy, s önöknek módjukban lesz őt megcsodálni. A kiváló hölgy neve:Mottó Frózó, Mottó Elektró! – gépezet vagy szerkezet. Nem él és nem halott,csak meg kell nyomni és megmozdulnak a tagjai…
  continue reading
 
A Petőfi Irodalmi Múzeum Part podcastja a participáció vagy más néven a részvételiség gyakorlatait járja körül - a partvonalról. Arra keressük a választ, hogy az egyre inkább mélyülő válságok idején milyen eszközökkel élhet a művészet, tudományos kutatások és az ezeknek helyet adó múzeum, hogy releváns tudjon maradni a társadalom széles körei számá…
  continue reading
 
„– Vannak gyerekek – mondta a suszter –, akik már ilyenelégedetlenséggel jönnek a világra. Én is ilyenforma gyerek voltam és sokszorgondoltam már rá, hogy bizonyára rosszkor vagy rossz helyre születtünk. Deaztán azt mondom, mi is lenne ebből az egész világból, ha itt-ott ilyenelégedetlenek is nem csöppennének bele. Megrohadna itt minden, az emberek…
  continue reading
 
Bocsássanak meg, hogy ilyen későn betolakodok egy idegen lakásba,de nem nyughattam, amíg szét nem viszem ezeket a szörnyű híreket. Hallgassákcsak meg, hogy mi történt avval a sánta harmonikással, aki itt lakott nálamévekig. – Előbbre jött, egy szétbomlott újság volt a kezében, ráteregette azasztalra. – Az egyik emberem hozta ezt az újságot, s az ál…
  continue reading
 
Valahol közel afolyóhoz lehetett a tűz, riasztó ordítással bőgtek és üvöltöttek a gyárkürtök. Ezek a hangokmég jobban összezavarták a tömegeket, erre-arra futkostak, aztán az egyikutcasarokról eléjük lobogtak a vörös tűzoszlopok, s most mindenki beletalált az útegyenesébe. Egy nemrégen épült háromemeletes ház égett. Alul raktárhelyiségekvoltak a há…
  continue reading
 
„Valamelyikfiú egyszer hosszú falábakkal jelent meg az utcán, a többieknek is megtetszettez az ötlet, ők is összetákoltak maguknak ilyen hosszabbító léceket, s mintvalami gémek járkáltak ide-oda az utcákban. S egyszer véletlenül benéztek egyföldszintes ház ablakán s aztán rendszeresen, sokáig folytatták ezt a leselkedőjátékot. Az emberek ittak, ett…
  continue reading
 
Az álom vége című podcastsorozatunkat a PetőfiIrodalmi Múzeum új, Az álom vége? – Klímaváltozás Az ember tragédiájában és ma című kiállítása hívta életre. Sci-fi 2. rész „Az űr. Földünk egy szelete a távolban látszik, mindig kisebbedve, mígnem csillagul tűnik csak fel, a többiek közé vegyülten.” A Madách-kiállításhoz kapcsolódó podcast-sorozatunk h…
  continue reading
 
„Az ökrök és bivalyok elhullanak a mészárosok taglói alatt, saz ember rendületlenül viszi tovább a sorsát égi és földi háborúkban,elvetemedett gyilkosok és csábító szerelmesek között, át a véletlenek örvényeinés megszokja a vereségeket, mint ahogyan a győzelmeket is csak megszokja. (...)Hullámok keringenek valamennyiünk körül és néha fölkapnak benn…
  continue reading
 
Az álom vége című podcastsorozatunkat a PetőfiIrodalmi Múzeum új, Az álom vége? – Klímaváltozás Az ember tragédiájában és ma című kiállítása hívta életre. Sci-fi 1. rész „Az űr. Földünk egy szelete a távolban látszik, mindig kisebbedve, mígnem csillagul tűnik csak fel, a többiek közé vegyülten.” A Madách-kiállításhoz kapcsolódó podcast-sorozatunk m…
  continue reading
 
„Miki alig vette észre, hogy mi történik körülötte,egy ideig nézte a dolgozó elevátort, a bukdácsoló madarakat, aztánmagábamerülten feje a föld felé hajolt s egy száraz faággal értelmetlen ábrákatkarcolt bele a homokba. (...) Újakat kezdett, figyelte a lánykát és most annakaz alakját próbálgatta belekarcolni a homokba. Tojás alakú fejet kanyarított…
  continue reading
 
„NAGY POHÁR 8 krajcár, KIS POHÁR 6 krajcár Károly már órák óta ült egy barátjával a kávémérés kerekasztalkája mellett. Sárgára ázott nikotinos cigarettavég fityegett az alsó ajkára ragasztva, s ha kinyitotta a száját, hogy szóljon valamit, a cigaretta megmaradt a helyén, csak éppen hogy billegett és remegett a levegőben." 🎤Kassák Lajos ANGYALFÖLD c…
  continue reading
 
„Akik a munka szentségét dicsérik, s akik a munka megépítendő templomáról álmodoznak, azok nem laknak ezena vidéken. Az öntudatlan erő és a föl nem ébredt akarat vergődik itt mintegy láncrakötötten. Ember a vasban, ember a pénzeskasszák alatt, ember a termelésben." Kassák LajosANGYALFÖLD című regényét Erlich Gábor intermédia művész olvassa fel. A n…
  continue reading
 
„Kint már egész fényfolyókáradhattak, de itt bent csak lassan, fokról fokra világosodott. Körülnézett aszobában. Még három szalmazsák hevert a padlón alvó, szuszogó emberekkelrakottan. Közel hozzá két fiatal gyerekaludt a szalmazsákon, szinte szerelmes összeborulásban, tovább egy öregnapszámos, aki egy belvárosi péküzemben dolgozik és csak éjfél ut…
  continue reading
 
„Úgy érezte, hogy a hajója nem vízszintesen, hanemfölfelé úszik, mert úgy képzelte el, hogy a tenger, az valahol a magasban van.Olyan fehér és úgy ragyog, mint a dobozgyár bádogteteje. A hosszú úton egészidegen emberekkel s egészen különös, ezüstszőrű és tarkatollú madarakkaltalálkozott. A csóka is ott volt, akit a suszter pinceműhelyében szokott l…
  continue reading
 
„Talánhiteleznek neki addig, amíg ilyen elnyomorítottan is valami keresethez tudjutni. De hát hol és hogyan is lépjen bele ebbe a reménytelen új életbe? Anyaka tövében szúrták meg, s egészen hasznavehetetlenné bénult a bal karja.Hogyan is történhetett ez? Az orvosoktól megkérdezte, de azok azt mondták, hogyaz már nem tartozik rá. Jól bántak vele, d…
  continue reading
 
Kassák Lajos ANGYALFÖLD című regényét Erlich Gábor intermédia művész olvassa fel. A harmadikrészt itt hallgathatod meg. „Mikor eljötthazulról, eltökélte, hogy beül valamelyik kocsmába, leissza magát s aztán csinál valamit, valami olyasmit, ami egyszerre rendet teremt ebben az egész megzavart világban, összeszorította az öklét, hogy a körmei belevág…
  continue reading
 
Egyetlen kis pont eza föld, gondolta, s az ember úgy bolyong rajta, ahogyan Columbus bolyonghatottegykor a végtelen tengeren. De legalább, ha nálam volna a fekete sátorkaró,leverném ezen a helyen s a fehér mezőkön szelíd háziállatokat nevelnék a nyugtalankodó bolháimból. Hafüttyentenék, előjönnéneka bokrokból s egy szép napon, mint a római seregek,…
  continue reading
 
Beszélgetés a globális ökológiaiválság irodalomra és a kortárs művészetre gyakorolt hatásáról Az álom vége című podcastsorozatunkat a PetőfiIrodalmi Múzeum új, Az álom vége? – Klímaváltozás Az ember tragédiájában és ma című kiállítása hívta életre. A sorozat első beszélgetésében az antropocén irodalmat járjuk körbe. Arra keressük a választ, hogy en…
  continue reading
 
„A gyilkos fiatalember már messzire előrefutott tőlük, hallotta az üldözők ordítását, s ezek a szavak, mint megannyiostor, még eszeveszettebben hajszolták. Az egész ember rohanó két láb volt csak, a rémület és az élniakarás őrülete dolgozott bennük. De az üldözők is elevenek és vérszomjasak voltak már, mint a hajtóvadászok kopói, és egyre közelebb …
  continue reading
 
Tartsanak velünk és Kassákkal – ezúttal Angyalföldre! Új podcast sorozatunk Kassák Lajos önéletrajzi ihletésű írásainak sorában az Angyalföld című regényét dolgozza fel. A kötetet Ehrlich Gábor intermédia művész olvassa fel. Kassák Angyalföld című regénye könyvalakban 1929-ben jelent meg a Pantheon kiadó Új magyar regény című sorozatában, amely sor…
  continue reading
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv