Evlelkesz nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
A nyelv talán az ember talán legfontosabb kifejezőeszköze. Amikor valamit valahogyan mondunk, akkor amögött nem csak mással és magánhangzók, fonémák, hangok vannak, hanem sok-sok gondolat, érzések, és talán évszázadok kiérlelt tapasztalata. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy mit mondunk és hogyan mondjuk.Az egyházak életében is az egyik legfontos…
 
textus: Ámósz 6,1-7“1 Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izráel háza! 2 Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét! Onnan menjetek a nagy Hamátba, azután menjetek el a filiszteus Gátba: Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e a területük a tiétekénél? 3 Ti azt…
 
textus: 1Sámuel 24,9-11.17-21“9 Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott: Uram, királyom! Saul ekkor hátratekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte.10 Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör?! 11 Hiszen most a saját szemeddel lá…
 
textus: Ezékiel 18,1-9“1 Így szólt hozzám az Úr igéje: 2 Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?!3 Életemre mondom – így szól az én Uram, az Úr –, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izráelben! 4 Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is meg a fiak lelke is az enyém.…
 
textus: 1Sámuel 17,37.41-45.49-50“Azután ezt mondta Dávid: Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: Hát menj, az Úr legyen veled! [...] 41 A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, [...] 42 Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézet…
 
textus: János 9,24-38“24 Odahívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. 25 Ő így válaszolt: Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok. 26 Ekkor megkérdezték tőle: Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? 27 Ő így válaszol…
 
textus: János 15,1-8“1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 2 Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. 3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. 4 Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlőv…
 
textus: Máté 5,43-48“43 Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” 44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45 hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. 46 Mert ha…
 
textus: János 12,44-50“44 Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; 45 és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. 46 Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. 47 Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én…
 
textus: Lukács 8,16-18“16 Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. 17 Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna. 18 Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, a…
 
textus: Róma 8,18-23“18 Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. 19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. 20 A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, …
 
textus: 1Timóteus 1,12-17“12 Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 13 Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14 De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Kri…
 
Minden közösségnek van egy origója, egy olyan esemény, történés, cselekvés, stb., amely a közepét, tetejét, vagy éppen alapját adja annak a bizonyos közösségnek. Ha a keresztény közösségről beszélünk, akkor e középponti esemény az istentisztelet. Azt szoktam mondani, hogy ha az istentisztelet nem jó, akkor semmi sem jó, de ha az istentisztelet jó, …
 
textus: Nehémiás 8,1-2.5-6.8-12“1 Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izráelnek. 2 A hetedik hónap első napján tehát odavitte Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindn…
 
textus: Róma 10,12-17“12 Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, 13 mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”.14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? 15 …
 
Nyáron indul a esküvő szezon. Ilyenkor sűrűbbek a péntekek és a szombatok az evangélikus templomokban is. Talán ebben az esztendőben mi is részt veszünk egy két esküvőn és lagzin, amelyre barátaink, rokonaink hívtak meg. Amikor Jézusról gondolkodunk, akkor ritkán gondolunk bele abba, hogy ő teljesen ember is volt nem csak Isten. És bizony neki is v…
 
textus: Efézus 3,8-12“8 Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát, 9 és hogy feltárjam mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében; 10 és hogy ismertté legyen most az egyház által a menn…
 
textus: Apcsel 2,42-47 “42 Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45 Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenk…
 
textus: Apcsel 2,36-41“36 Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. 37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38 Péter így válaszolt: Térjetek meg,…
 
textus: Apcsel 1,1-11 “1 Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva 2 egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. 3 Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, é…
 
Minden ember tagja a társadalomnak, és akár akarja, akár nem - bár enyhítheti de - hatással van az életére az, ami a “köz”-ben történik. A hívő ember sem kivétel. A társadalmi folyamatok, helyzetek, állapotok hatással vannak hitünkre és - reménység szerint - a hitünk is hatással van a társadalmi létünkre, s talán magára a társadalomra is. Éppen ezé…
 
textus: Zsoltárok 130,1-8 “1 Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 2 Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 3 Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? 4 De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. 5 Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. 6 Lelkem várja az Urat, jobban, mint az…
 
Azt hiszem senki számára sem meglepetés az a kijelentés, miszerint az egyház fogy. És itt most egyház alatt minden keresztény közösséget értek. Ugyan még az idei népszámlálás előtt vagyunk, de azt hiszem senkinek nincsenek illúziói. És persze már hallom is, hogy “igen, itt ‘nyugaton’ fogy az egyház, bezzeg Ázsiában, meg Afrikában…!” Ez egyrészt egy…
 
textus: 2Mózes 13,20-22 “20 Azután útnak indultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. 21 Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. 22 Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.”…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login