Evlelkész nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
textus: Titusz 1,1-4„1 Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint 2 az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, 3 igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást ka…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/wE5XSx5YcPk Messiáshívő zsidók: https://zsidokjezusert.org/rolunk/ A kérdések és válaszok adások lejátszási listája a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=Xe4lrwYT0FU&list=PLuhJ6pNrVRjNm_wLlWqmnAgqorCwj1M0u&ab_channel=Evlelk%C3%A9szEvlelkesz által
 
textus: 1János 2,8-11„Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 9 Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. 10 Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató; 1…
 
Sokszor beleütközünk abba a tapasztalatba, hogy egészen más istenképet vélünk felfedezni az Ó- és az Újszövetségben. Vajon ez azt jelenti, hogy kettő Istenről beszélheünk? Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/4Sijn1k5OEg A Kérdések és válaszok lejátszási listája: Bővebben az Ószövetség istenképéről: https://www.youtube.com/watch?v=9Xls…
 
textus: Zsoltárok 62,7-9.12-13 „ 7 Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. 8 Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 9 Bízzatok benne mindenkor, ti, népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! […] 12 Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az…
 
textus: Zsoltárok 2,7-10 „7 Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! 8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. 9 Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! 10 Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek! 11 Félelemmel szolgálj…
 
Jézus születésének körülményei Ma a legnépszerűbb keresztény ünnep a karácsony. És bár szinte minden erről szól az a naptári év végéhez közeledve, ritkán van szó az egyházon kívül érdemben arról, hogy mi is történt kétezer évvel ezelőtt a Szentföldön. Hatalmas jelentősége van annak (és nem csak teológiai szempontból), hogy az Isten emberré lett, va…
 
textus: Ézs 59,20-21„De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! – így szól az Úr.21 Ilyen szövetségem van velük – mondja az Úr: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké – mondja az Úr.”…
 
textus: Dániel 2,20-22„Ezt mondta Dániel: Legyen áldott Isten neve örökkön-örökké; övé a bölcsesség és a hatalom! 21 Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. 22 Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és ná…
 
Ebben a rövid adásban a szenvedés teológiai megközelítésére teszek kísérletet. Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/wurSXcPDS2E A 23. zsoltárról szóló bibliatanulmány: https://www.youtube.com/watch?v=MKQjN4OJcRo&t=1645s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz A Kérdések és válaszok lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=Xe4lrwYT0FU&list…
 
textus: János evangéliuma 3,25-30„25 János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. 26 Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki őhozzá megy. 27 János így válaszolt: Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. 28 …
 
Ha valaki csinálnánk egy közvéleménykutatást, amelynek az lenne célja, hogy a jézusi példázatok ismertségét felmérje a hívő emberek között, akkor a Tékozló fiú példázata minden bizonnyal Top 3-as lenne. De az is lehet, hogy az első… Ha ugyanezt a kutatást elvégeznénk nem hívő emberek között, akkor - véleményem szerint - ugyanilyen eredményt kapnánk…
 
textus: János evangéliuma 5,31-38„31 Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. 32 Más az, aki bizonyságot tesz énrólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. 33 Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. 34 Nekem azonban nincs szükségem embertől való bizonyságtételre, …
 
A hívő ember számára minden teológia, ha valóban komolyan gondolja, hiszen az Istennel való kapcsolat és a Krisztus-követés nem csupán hab a tortán, hanem az élet minden területét áthatja. Így a hitünk mindenre hatással van, és minden hatással van a hitünkre is. Az életünk egyik legfontosabb területe a gazdaság. Amikor bevásárolunk, vagy amikor kif…
 
textus: Jelenések 20,11-15 „11 És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt: színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. 12 És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg …
 
Az emberbe alapvetően bele van kódolva az, hogy az Istenre vágyjon. Azonban a vágy még önmagában nem jó vagy rossz, hanem egy csupán egy mozgató erő. És ez az erő be tud csatornázódni jól is és rosszul is. Ha jól van becsatornázva, akkor az ott istenkeresés indul, ha pedig rosszul, akkor a megistenülni vágyás hiábavaló erőlködése.Az bibliai őstörté…
 
textus: Lukács evangéliuma 12,1-9.11-12„1 Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! 2 Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. 3 Ezért tehát amit …
 
textus: Ámósz 7,10-15 „10 Ezt az üzenetet küldte Amacjá, Bétel papja Jeroboámnak, Izráel királyának: Összeesküvést szít ellened Ámósz Izráel népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit! 11 Mert így beszél Ámósz: Fegyvertől hal meg Jeroboám, Izráelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. 12 Ámósznak viszont ezt mondta Amacjá: Te látnok! M…
 
Az előadás videója: https://youtu.be/Y_vYMH3Gw1c Evangélikus egyházunk 2021-től lehetővé tette a gyermekek konfirmáció előtti úrvacsoráját. Ennek kapcsán szerveztünk az Ajkai Evangélikus Gyülekezetben egy előadást és azt követő fórumot, amelynek keretén belül kitárgyaltuk a kérdést pro és kontra.Evlelkesz által
 
textus: Ézsaiás 29,13-19„13 Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, 14 azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek…
 
textus: Máté evangéliuma 9,1-8„1 Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. 2 És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. 3 Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Istenkáromló! 4 Jézus pedig, mivel ismerte gondolataika…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/-pibWixoiwM A bibliatanulmányok második évadjának lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=MKQjN4OJcRo&list=PLuhJ6pNrVRjO3kSes6JPR6410EsDMNL0g&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz Az ember alapvető szükségelet a válaszok megtalálása. Egy kérdőjel vagy éppen a három pont nem elégíti ki az emberiség n…
 
textus: Jeremiás 1,10-17 „10 Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj! 11 Majd így szólt hozzám az Úr igéje: Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem: Mandulavesszőt látok. 12 Az Úr pedig ezt mondta nekem: Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. 13 Másodszor is s…
 
textus: Ámósz 4,11-13.5,4„11 Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzám – így szól az Úr. 12 Ezért bánok így veled, Izráel! És mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izráel! 13 Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt…
 
Pistike hazamegy a templomból.- Pistike, miről volt szó a templomban? - kérdezi az anyukája.- A bűnről. - válaszolja Pistike.- És mit mondott róla a pap?Pistike válasza:- Ellenezte. Régi, szakállas vicc, de azért mégis jól rámutat valamire. Jelesül arra, hogy a keresztény teológia egyik központi fogalma a bűn. Mindez a központiság persze nem valami…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login