Evlelkész nyilvános
[search 0]
Több

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
textus: Zakariás 2,14-15.17 “14 Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni – így szól az Úr. 15 A többi nép is csatlakozik az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzátok. [...] 17 Csendesedjék el mindenki az Úr előtt, mert elindult szent …
 
Az emberek - főleg az egyházon kívül - sokféle véleménnyel vannak arról, hogy tulajdonképpen mi is a kereszténység. Van, akik szerint a kereszténység alapvetően egy erkölcsi rendszer, amely arra van hivatva, hogy az emberi együttélést, hovatovább a társadalmat szabályozza, keretezze. Van, aki szerint a kereszténység elsősorban egy olyan talaj, amel…
 
textus: 2Péter 3,3-4.8-10.13 “3 Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, 4 és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” [...] 8 Az az egy azonban ne …
 
Az eredeti YT videó linkje: https://youtu.be/UkLnxOosg0E Hivatkozott videók, korábbi adások, információk: Sajnos nem kaptam még meg az Evangélikus Nevelés digitális elérhetőségét, így a tanulmányom nyers verzióját linkelem be pdf-ben: https://drive.google.com/file/d/178fh3Q_Feu1Xisy6CP5aU9DJO9e7b3Jy/view?usp=share_link A prosperitás teológiájáról: …
 
textus: János 5,25-30“25 Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. 26 Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. 27 Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az …
 
textus: Lukács 12,54-59“54 Azután szólt a sokasághoz is: Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. 55 Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. 56 Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?57 De miért nem ítél…
 
textus: 2Thesszalinika 2,13-17“13 Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. 14 Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus di…
 
Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/YDaz5YQOOU0 Október vége és november eleje, egyházi berkeken belül, igencsak zsúfolt időszak. Az október 31-től november 2-ig terjedő időszak - ez a mindössze hetvenkét órás időintervallum - több felekezeti és kulturális hagyomány találkozási, hovatovább, ütközési pontja. Ebben a három napban találk…
 
textus: 1János 3,18-24“18 Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. 19 Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, 20 hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. 21 Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bi…
 
textus: Apcsel 20,32-35“32 Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. 33 Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, 34 sőt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. 35 Mindezekben megmutattam n…
 
Az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozóján (EPOT) elhangzott pódiumbeszélgetés, 2022. szeptember 24-én. Az eredeti YouTube videó linkje a Magyarországi Evangélikus Egyház csatornáján: https://youtu.be/e6mtWxryIq8?t=4291 Beszélgetnek: Ratkay DorottyaDr. Pesti FruzsinaDeák LászlóKovács Viktora beszélgetést vezeti: Szlaukó-Bobál Orsolya…
 
textus: 1Korinthus 12,12-14.26-27“12 Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. 13 Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. 14 Mert…
 
A nyelv talán az ember talán legfontosabb kifejezőeszköze. Amikor valamit valahogyan mondunk, akkor amögött nem csak mással és magánhangzók, fonémák, hangok vannak, hanem sok-sok gondolat, érzések, és talán évszázadok kiérlelt tapasztalata. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy mit mondunk és hogyan mondjuk.Az egyházak életében is az egyik legfontos…
 
textus: Ámósz 6,1-7“1 Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izráel háza! 2 Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét! Onnan menjetek a nagy Hamátba, azután menjetek el a filiszteus Gátba: Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e a területük a tiétekénél? 3 Ti azt…
 
textus: 1Sámuel 24,9-11.17-21“9 Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott: Uram, királyom! Saul ekkor hátratekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte.10 Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör?! 11 Hiszen most a saját szemeddel lá…
 
textus: Ezékiel 18,1-9“1 Így szólt hozzám az Úr igéje: 2 Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?!3 Életemre mondom – így szól az én Uram, az Úr –, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izráelben! 4 Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is meg a fiak lelke is az enyém.…
 
textus: 1Sámuel 17,37.41-45.49-50“Azután ezt mondta Dávid: Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: Hát menj, az Úr legyen veled! [...] 41 A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, [...] 42 Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézet…
 
textus: János 9,24-38“24 Odahívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. 25 Ő így válaszolt: Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok. 26 Ekkor megkérdezték tőle: Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? 27 Ő így válaszol…
 
textus: János 15,1-8“1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 2 Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. 3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. 4 Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlőv…
 
textus: Máté 5,43-48“43 Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” 44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45 hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. 46 Mert ha…
 
textus: János 12,44-50“44 Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; 45 és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. 46 Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. 47 Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én…
 
textus: Lukács 8,16-18“16 Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. 17 Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna. 18 Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, a…
 
textus: Róma 8,18-23“18 Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. 19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. 20 A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, …
 
textus: 1Timóteus 1,12-17“12 Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 13 Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14 De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Kri…
 
Loading …

Gyors referencia kézikönyv

Google login Twitter login Classic login